Årsmøte 2023 – Interesselaget for galeas Gurine

Innkalling til årsmøte

  1. februar kl 19:00 i Nyasago i Gurinefjero

Saker til handsaming:

  1. Val av møteleiar og to personar til å underskriva møteboka
  2. Godkjenning av innkallinga og saklista
  3. Godkjenning av årsmeldinga for 2022
  4. Godkjenning av rekneskapen for 2022
  5. Godkjenning av budsjett for 2023
  6. Fastsetjing av medlemspengar
  7. Innkomne saker
  8. Val

Melde saker må vera styreleiar i hende innan 17. februar 2023

Rosendal, 3. februar 2023

Styret for Interesselaget for galeas Gurine